Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

ANALYSE EN ADVIES:

 

 1. De aanmelding voor ‘Analyse en Advies‘ van Analysia Advies vindt plaats door middel van het invullen van het contactformulier. Hiermee verklaart het bedrijf zich tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.
 1. Tijdens het eerste gratis verkennende adviesgesprek wordt in overleg met het bedrijf bepaald hoe de opdracht aan Analysia Advies exact zal gaan luiden en welk resultaat van Analysia Advies verwacht mag worden. Daarnaast zal worden afgesproken wat er omgekeerd door Analysia Advies van het bedrijf wordt verwacht. Op basis van de gemaakte afspraken ontvangt het bedrijf een offerte van Analysia Advies. Met de ondertekening van de offerte voor akkoord verbindt het bedrijf zich tot volledige betaling van het afgesproken adviestraject.
 2. Facturering vindt plaats in twee termijnen. De eerste termijn dient betaalbaar te worden gesteld na goedkeuring van de offerte en de tweede termijn na ontvangst door het bedrijf van het definitieve adviesrapport.

 

SCRIPTIEBEGELEIDING:

 

 1. De aanmelding voor ‘Scriptiebegeleiding ‘ van Analysia Advies vindt plaats door middel van het invullen van het contactformulier. Hiermee verklaart de student zich tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Tijdens het eerste gratis verkennende gesprek wordt in overleg met de student bepaald of het voor hem of haar zinvol is om zich te laten begeleiden bij de afstudeerscriptie en zo ja, welke vorm van begeleiding met welke frequentie het meest geschikt lijkt. Op basis van de gemaakte afspraken ontvangt de student een offerte voor de begeleiding door Analysia Advies. Met de ondertekening van de offerte voor akkoord verbindt de student zich tot volledige betaling van het afgesproken begeleidingstraject. Een traject begint uiterlijk twee dagen na ontvangst van de getekende offerte en de betaling van de eerste verschuldigde termijn van het traject.
 3. De student is aan Analysia Advies het uurtarief verschuldigd zoals bevestigd in de goedgekeurde offerte. Op dit tarief is geen BTW van toepassing, omdat onderwijs hiervan is vrijgesteld. Het meest actuele uurtarief is te vinden op de website van Analysia Advies en geldt voor begeleiding van één persoon. Als afgesproken wordt dat de begeleiding van de student via een of meerdere bezoeken aan de student plaatsvindt, worden ook de gemaakte reiskosten en de reistijd in rekening gebracht.
 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde termijnbedragen gaat het begeleidingstraject of niet van start, dan wel stopt het reeds ingezette begeleidingstraject.
 5. De student heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van de verschuldigde termijnbedragen, indien door de student niet of maar in beperkte mate van de diensten van Analysia Advies gebruik is gemaakt.
 6. Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de begeleiding kunnen kenbaar worden gemaakt via r.eichholtz@kpnplanet.nl
 7. Een scriptietraject heeft een maximale doorlooptijd. De begeleiding van de student houdt automatisch op aan het einde van het overeengekomen traject. Voor een nieuw traject en/of verlenging van een reeds lopend traject dient opnieuw offerte te worden aangevraagd. De student is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een nieuw traject of een verlenging.
 8. Voor de begeleiding en administratie van het traject is Analysia Advies volledig afhankelijk van de medewerking van de student. Als de student niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan Analysia Advies hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 9. Analysia Advies geeft geen garantie voor succesvolle studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende beoordelingen. Analysia Advies verplicht zich wel tot maximale inzet tijdens de begeleiding binnen het afgenomen traject.
 10. Analysia Advies functioneert niet als vervanger voor de aan de student toegewezen begeleider vanuit de hogeschool of het ROC. Analysia Advies is ook niet betrokken bij de uiteindelijke beoordeling van de scriptie of het ondernemingsplan. Analysia Advies kan geen garantie bieden dat de aangeboden begeleiding en de daarmee samenhangende adviezen, tips, documenten, etc. goedgekeurd zullen worden door de examinatoren en de scriptiebegeleiding vanuit de hogeschool of het ROC, waar de student studeert. De student draagt te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar scriptie(onderdelen) en gemaakte keuzes.
 11. Analysia Advies behoudt zich het recht voor om, gedurende de het begeleidingstraject, voorstellen tot wijziging van de vorm en de intensiteit van de begeleiding aan de student voor te leggen, als Analysia Advies van mening is dat het lopende traject niet functioneert of de begeleiding niet tot de beoogde resultaten leidt.

 

Copyright © All Rights Reserved